Zásady ochrany osobných údajov

Rešpektujeme vaše súkromie a zaväzujeme sa ho chrániť prostredníctvom dodržiavania týchto zásad ochrany osobných údajov („Zásady“). Tieto Zásady popisujú typy informácií, ktoré od vás môžeme zhromažďovať alebo ktoré môžete poskytnúť („Osobné údaje“) na stránke almapix.sk („Webová stránka“ alebo „Služba“) a akýchkoľvek jej súvisiacich produktoch a službách (spoločne „ Služby”) a naše postupy zhromažďovania, používania, udržiavania, ochrany a zverejňovania týchto osobných údajov. Popisuje tiež možnosti, ktoré máte k dispozícii, pokiaľ ide o naše používanie vašich osobných údajov a ako k nim môžete pristupovať a aktualizovať ich.

 

Tieto Zásady sú právne záväznou zmluvou medzi vami („používateľ“, „vy“ alebo „váš“) a spoločnosťou almapix s.r.o. („almapix s.r.o.“, „my“, „nás“ alebo „náš“). Ak uzatvárate túto zmluvu v mene obchodnej alebo inej právnickej osoby, vyhlasujete, že máte oprávnenie zaviazať takýto subjekt touto zmluvou, pričom v takom prípade budú výrazy „používateľ“, „vy“ alebo „váš“ odkazovať na takémuto subjektu. Ak takéto oprávnenie nemáte, alebo ak nesúhlasíte s podmienkami tejto zmluvy, nesmiete túto zmluvu prijať a nesmiete pristupovať a používať webovú stránku a služby. Vstupom na webovú stránku a služby a ich používaním potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami týchto zásad. Tieto zásady sa nevzťahujú na praktiky spoločností, ktoré nevlastníme ani nekontrolujeme, ani na jednotlivcov, ktorých nezamestnávame ani neriadime.

 

Zber informácií

 

Našou najvyššou prioritou je bezpečnosť údajov o zákazníkoch, a preto uplatňujeme politiku bez protokolovania. Môžeme spracovávať len minimálne údaje o používateľoch, iba toľko, koľko je nevyhnutne potrebné na údržbu webovej stránky a služieb. Automaticky zhromaždené informácie sa používajú iba na identifikáciu potenciálnych prípadov zneužitia a na vytvorenie štatistických informácií týkajúcich sa používania a návštevnosti webovej stránky a služieb. Tieto štatistické informácie nie sú inak agregované spôsobom, ktorý by identifikoval konkrétneho používateľa systému.

 

Súkromie detí

 

Vedome nezhromažďujeme žiadne Osobné informácie od detí mladších ako 18 rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, neodosielajte žiadne Osobné informácie prostredníctvom Webovej stránky a Služieb. Ak máte dôvod domnievať sa, že dieťa mladšie ako 18 rokov nám poskytlo osobné údaje prostredníctvom webovej stránky a služieb, kontaktujte nás so žiadosťou o vymazanie osobných údajov tohto dieťaťa z našich služieb.

 

Odporúčame rodičom a zákonným zástupcom monitorovať používanie internetu ich deťmi a pomáhať pri presadzovaní týchto zásad tým, že svojim deťom dáme pokyn, aby nikdy neposkytovali osobné údaje prostredníctvom webovej stránky a služieb bez ich súhlasu. Tiež žiadame, aby všetci rodičia a zákonní zástupcovia, ktorí dohliadajú na starostlivosť o deti, prijali potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že ich deti budú poučené, aby nikdy neposkytovali osobné údaje, keď sú online bez ich súhlasu.

 

Použitie a spracovanie zhromaždených informácií

 

Pri nakladaní s Osobnými údajmi vystupujeme ako správca údajov a spracovateľ údajov v zmysle GDPR, pokiaľ sme s vami neuzavreli zmluvu o spracúvaní údajov, v takom prípade by ste boli prevádzkovateľom údajov a my spracovateľom údajov.

 

Naša úloha sa tiež môže líšiť v závislosti od konkrétnej situácie týkajúcej sa osobných údajov. Konáme ako správca údajov, keď vás požiadame o poskytnutie vašich osobných údajov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie vášho prístupu a používania webovej stránky a služieb. V takýchto prípadoch sme prevádzkovateľom údajov, pretože určujeme účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a dodržiavame povinnosti prevádzkovateľov údajov stanovené v GDPR.

 

V situáciách, keď odošlete osobné údaje prostredníctvom webovej stránky a služieb, konáme ako spracovateľ údajov. Nevlastníme, nekontrolujeme ani nerozhodujeme o odovzdaných Osobných údajoch a takéto Osobné informácie sa spracúvajú iba v súlade s vašimi pokynmi. V takýchto prípadoch Užívateľ poskytujúci osobné údaje vystupuje ako správca údajov v zmysle GDPR.

 

Aby sme vám mohli sprístupniť webovú stránku a služby, alebo aby sme splnili zákonnú povinnosť, možno budeme musieť zhromažďovať a používať určité osobné údaje. Ak neposkytnete informácie, ktoré požadujeme, možno vám nebudeme môcť poskytnúť požadované produkty alebo služby. Akékoľvek informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, môžu byť použité na nasledujúce účely:

 

- Plniť a spravovať objednávky

- Dodávať produkty alebo služby

- Odpovedzte na otázky a ponúknite podporu

- Prevádzkovať a prevádzkovať webovú stránku a služby

 

Spracovanie vašich osobných údajov závisí od toho, ako komunikujete s webovou stránkou a službami, kde sa vo svete nachádzate a ak platí jedno z nasledujúcich: (i) udelili ste svoj súhlas na jeden alebo viacero konkrétnych účelov; to však neplatí, ak sa na spracúvanie Osobných údajov vzťahuje európske právo na ochranu údajov; (ii) poskytnutie informácií je nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami a/alebo na plnenie akýchkoľvek jej predzmluvných záväzkov; (iii) spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na vás vzťahuje; (iv) spracovanie súvisí s úlohou, ktorá sa vykonáva vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá nám bola zverená; (v) spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana.

 

Spoliehame sa na nasledujúce právne základy definované v GDPR, na základe ktorých zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje:

 

- Súhlas užívateľa

- Plnenie zmluvy

- Dodržiavanie zákonov a zákonných povinností

- Naše vlastné oprávnené záujmy

 

Upozorňujeme, že podľa niektorých právnych predpisov môžeme mať povolené spracovávať informácie, kým proti takémuto spracovaniu nevznesiete námietku, bez toho, aby sme sa museli spoliehať na súhlas alebo akýkoľvek iný právny základ uvedený vyššie. V každom prípade Vám radi objasníme konkrétny právny základ, ktorý sa na spracúvanie vzťahuje, a najmä, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, prípadne požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie zmluvy.

 

Zverejňovanie informácií

 

V záujme zachovania najvyššej úrovne súkromia a ochrany vašich osobných údajov v plnom rozsahu nezdieľame vaše osobné údaje so žiadnymi tretími stranami.

 

Môžeme však tiež zverejniť akékoľvek Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, používame alebo prijímame, ak to vyžaduje alebo povoľuje zákon, ako napríklad v súlade s predvolaním alebo podobným právnym procesom, a keď v dobrej viere veríme, že zverejnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv, chrániť vašu bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných, vyšetrovať podvody alebo reagovať na žiadosť vlády.

 

Uchovávanie informácií

 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať počas obdobia potrebného na splnenie našich zákonných povinností, na presadzovanie našich dohôd, riešenie sporov a pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšiu dobu uchovávania.

 

Po aktualizácii alebo vymazaní môžeme použiť akékoľvek súhrnné údaje odvodené alebo začlenené z vašich osobných údajov, ale nie spôsobom, ktorý by vás osobne identifikoval. Po uplynutí doby uchovávania budú osobné údaje vymazané. Preto právo na prístup, právo na vymazanie, právo na opravu a právo na prenosnosť údajov nemožno uplatniť po uplynutí doby uchovávania.

 

Prenos informácií

 

V závislosti od vašej polohy môžu prenosy údajov zahŕňať prenos a ukladanie vašich informácií v inej krajine, než je vaša. To však nebude zahŕňať krajiny mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dôjde k takémuto prevodu, môžete sa dozvedieť viac v príslušných častiach týchto Zásad alebo sa nás opýtať pomocou informácií uvedených v časti Kontakt.

 

Práva na ochranu údajov podľa GDPR

 

Ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), máte určité práva na ochranu údajov a my sa snažíme podniknúť primerané kroky, aby sme vám umožnili opraviť, doplniť, vymazať alebo obmedziť používanie vašich osobných údajov. Ak chcete byť informovaní, aké osobné údaje o vás uchovávame a ak chcete, aby boli odstránené z našich systémov, kontaktujte nás. Za určitých okolností máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

 

(i) Máte právo odvolať súhlas, ak ste predtým udelili súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. V rozsahu, v akom je právnym základom pre naše spracovanie vašich osobných údajov súhlas, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odstúpenie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred odstúpením.

 

(ii) Máte právo dozvedieť sa, či vaše osobné údaje spracúvame, získať informácie o určitých aspektoch spracúvania a získať kópiu vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.

 

(iii) Máte právo overiť presnosť svojich informácií a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu. Máte tiež právo požiadať nás o doplnenie osobných údajov, o ktorých sa domnievate, že sú neúplné.

 

(iv) Máte právo namietať proti spracovaniu vašich údajov, ak sa spracovanie vykonáva na inom právnom základe ako je súhlas. Ak sa osobné údaje spracúvajú vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci, ktorá nám je zverená, alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, môžete namietať proti takémuto spracovaniu uvedením dôvodu súvisiaceho s vašou konkrétnou situáciou na odôvodnenie námietka.

 

(v) Máte právo za určitých okolností obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. Tieto okolnosti zahŕňajú: presnosť vašich osobných údajov spochybňujete a my musíme overiť ich presnosť; spracovanie je nezákonné, ale vy namietate proti vymazaniu svojich osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; Vaše Osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu Vašich právnych nárokov; vzniesli ste námietku proti spracovaniu, kým sa overí, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi. V prípade, že bolo spracúvanie obmedzené, budú tieto Osobné údaje zodpovedajúcim spôsobom označené a s výnimkou uchovávania budú spracúvané len s vaším súhlasom alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej osoby. , alebo právnická osoba alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

 

(vi) Za určitých okolností máte právo získať od nás vymazanie vašich osobných údajov. Tieto okolnosti zahŕňajú: Osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; odvoláte súhlas so spracovaním na základe súhlasu; namietate proti spracovaniu podľa určitých pravidiel platných právnych predpisov o ochrane údajov; spracúvanie je na účely priameho marketingu; a osobné údaje boli spracúvané nezákonne. Existujú však výnimky z práva na vymazanie, napríklad ak je spracovanie nevyhnutné: na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; na splnenie zákonnej povinnosti; alebo na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

 

(vii) Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a ak je to technicky možné, máte právo ich preniesť inému prevádzkovateľovi bez toho, aby sme tomu bránili, za predpokladu, že že takýto prenos nepriaznivo neovplyvní práva a slobody iných.

 

(viii) Máte právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov v súvislosti so zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov. Ak nie ste spokojní s výsledkom vašej sťažnosti priamo u nás, máte právo podať sťažnosť miestnemu úradu na ochranu údajov. Ďalšie informácie získate od svojho miestneho úradu na ochranu údajov v EHP. Toto ustanovenie platí za predpokladu, že vaše osobné údaje sú spracovávané automatizovanými prostriedkami a že spracovanie je založené na vašom súhlase, na zmluve, ktorej ste súčasťou, alebo na jej predzmluvných záväzkoch.

 

Ako uplatniť svoje práva

 

Akékoľvek žiadosti o uplatnenie vašich práv nám môžete poslať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente. Upozorňujeme, že pred odpoveďou na takéto žiadosti vás môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti. Vaša žiadosť musí obsahovať dostatočné informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste osobou, za ktorú sa vydávate, alebo že ste oprávneným zástupcom takejto osoby. Ak dostaneme vašu žiadosť od splnomocneného zástupcu, môžeme požiadať o dôkaz, že ste takémuto splnomocnenému zástupcovi poskytli plnú moc alebo že splnomocnený zástupca má inak platné písomné splnomocnenie podávať žiadosti vo vašom mene.

 

Musíte uviesť dostatočné podrobnosti, ktoré nám umožnia správne porozumieť žiadosti a odpovedať na ňu. Nemôžeme odpovedať na vašu žiadosť ani vám poskytnúť osobné údaje, pokiaľ najprv neoveríme vašu totožnosť alebo oprávnenie podať takúto žiadosť a nepotvrdíme, že sa vás osobné údaje týkajú.

 

Nesledovať signály

 

Niektoré prehliadače obsahujú funkciu Nesledovať, ktorá webovým stránkam, ktoré navštívite, signalizuje, že nechcete, aby sa sledovala vaša online aktivita. Sledovanie nie je to isté ako používanie alebo zhromažďovanie informácií v súvislosti s webovou stránkou. Na tieto účely sa sledovanie vzťahuje na zhromažďovanie informácií umožňujúcich identifikáciu osôb od spotrebiteľov, ktorí používajú alebo navštevujú webovú stránku alebo online službu, keď sa v priebehu času pohybujú na rôznych webových stránkach. Spôsob, akým prehliadače komunikujú signál Do Not Track, zatiaľ nie je jednotný. Výsledkom je, že webová lokalita a služby ešte nie sú nastavené tak, aby interpretovali alebo reagovali na signály Nesledovať, ktoré komunikuje váš prehliadač. Napriek tomu, ako je podrobnejšie opísané v týchto Zásadách, obmedzujeme naše používanie a zhromažďovanie vašich osobných údajov.

 

Odkazy na iné zdroje

 

Webová lokalita a služby obsahujú odkazy na iné zdroje, ktoré nevlastníme ani neriadime. Prosím, uvedomte si, že nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov takýchto iných zdrojov alebo tretích strán. Odporúčame vám, aby ste si boli vedomí toho, keď opustíte webovú stránku a služby, a prečítali si vyhlásenia o ochrane osobných údajov každého jedného zdroja, ktorý môže zhromažďovať osobné údaje.

 

Informačná bezpečnosť

 

Informácie, ktoré poskytujete, zabezpečujeme na počítačových serveroch v kontrolovanom, bezpečnom prostredí, chránenom pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Udržiavame primerané administratívne, technické a fyzické záruky v snahe chrániť osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím, úpravou a zverejnením, ktoré máme pod kontrolou a v správe. Nie je však možné zaručiť prenos dát cez internet alebo bezdrôtovú sieť.

 

Preto, zatiaľ čo sa snažíme chrániť vaše Osobné informácie, beriete na vedomie, že (i) existujú obmedzenia bezpečnosti a ochrany súkromia na internete, ktoré sú mimo našej kontroly; (ii) nemožno zaručiť bezpečnosť, integritu a súkromie akýchkoľvek a všetkých informácií a údajov, ktoré si vymieňate s webovou stránkou a službami; a (iii) akékoľvek takéto informácie a údaje si môže počas prepravy prezerať alebo s nimi manipulovať tretia strana napriek maximálnemu úsiliu.

 

Porušenie údajov

 

V prípade, že sa dozvieme, že bezpečnosť webovej stránky a služieb bola ohrozená alebo boli osobné údaje používateľov sprístupnené nespriazneným tretím stranám v dôsledku externej aktivity vrátane, ale nie výlučne, bezpečnostných útokov alebo podvodov, vyhradzujeme si právo prijať primerane primerané opatrenia vrátane, ale nie výlučne, vyšetrovania a podávania správ, ako aj oznamovania orgánom činným v trestnom konaní a spolupráce s nimi. V prípade porušenia ochrany údajov vynaložíme primerané úsilie na to, aby sme upovedomili dotknuté osoby, ak sa domnievame, že v dôsledku porušenia existuje primerané riziko poškodenia používateľa alebo ak je oznámenie inak požadované zákonom. Keď tak urobíme, pošleme vám e-mail.

 

Zmeny a doplnky

 

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia upraviť tieto Zásady alebo ich podmienky súvisiace s webovou stránkou a službami. Keď tak urobíme, upravíme aktualizovaný dátum v spodnej časti tejto stránky. Môžeme vám tiež poskytnúť upozornenie iným spôsobom podľa nášho uváženia, napríklad prostredníctvom kontaktných informácií, ktoré ste nám poskytli.

 

Aktualizovaná verzia týchto Zásad nadobudne účinnosť okamžite po zverejnení revidovaných Zásad, pokiaľ nie je uvedené inak. Vaše ďalšie používanie webovej stránky a služieb po dátume účinnosti revidovaných Zásad (alebo takého iného aktu špecifikovaného v tom čase) bude znamenať váš súhlas s týmito zmenami. Bez vášho súhlasu však nebudeme používať vaše osobné údaje spôsobom podstatne odlišným od toho, čo bolo uvedené v čase zhromažďovania vašich osobných údajov.

 

Prijatie týchto zásad

 

Potvrdzujete, že ste si prečítali tieto Zásady a súhlasíte so všetkými ich podmienkami. Vstupom a používaním webovej stránky a služieb a odoslaním vašich informácií súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Zásadami. Ak nesúhlasíte s dodržiavaním podmienok týchto Zásad, nemáte oprávnenie na prístup alebo používanie Webovej lokality a Služieb.

 

Kontaktujte nás

 

Ak máte akékoľvek otázky, obavy alebo sťažnosti týkajúce sa týchto Zásad, informácií, ktoré o vás uchovávame, alebo ak si chcete uplatniť svoje práva, odporúčame vám kontaktovať nás pomocou nižšie uvedených údajov:

 

info@almapix.sk

 

Pokúsime sa vyriešiť sťažnosti a spory a vynaložíme maximálne úsilie, aby sme splnili vaše želanie uplatniť si vaše práva čo najrýchlejšie a v každom prípade v rámci časových intervalov stanovených platnými zákonmi o ochrane údajov.

 

Tento dokument bol naposledy aktualizovaný 10. augusta 2022

facebookfacebook
instagraminstagram